Văn Bản
Tìm kiếm văn bản:  
STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 03/CTHĐ-UBND 01/07/2016 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính Phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020
2 1744/QĐ-UBND 01/07/2016 V/v điều chỉnh mục đích sử dụng đất tại trích yếu và Điều 1 Quyết định số 322/QĐ-UBND ngày 29/01/2016 của UBND tỉnh