phụ nữ thái bình tự tin - tự trọng - trung hậu - đảm đang                     đoàn kết - đổi mới - bình đẳng - phát triển
Quan điểm, đường lối
Công điện khẩn số 07-CĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phòng, trừ sâu đục thân 2 chấm, sâu cuốn lá nhỏ và các đối tượng sâu bệnh hại khác, bảo vệ lúa vụ mùa năm 2021

Ngày cập nhật: 20/08/2021