phụ nữ thái bình tự tin - tự trọng - trung hậu - đảm đang                     đoàn kết - đổi mới - bình đẳng - phát triển
Kiến thức gia đình
Tháng cao điểm dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con 01/6/2021 - 30/6/2021

Ngày cập nhật: 01/06/2021

    Lây truyền từ mẹ sang con là một trong ba đường lây truyền của HIV. Nếu được can thiệp, chăm sóc và điều trị dự phòng thích hợp thì mỗi năm tại Việt Nam sẽ có hàng ngàn trẻ sẽ được cứu thoát khỏi HIV.

Chủ đề tháng cao điểm dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con năm 2021 là: “Hướng tới loại trừ lây truyền từ mẹ sang con vào năm 2030”.