phụ nữ thái bình tự tin - tự trọng - trung hậu - đảm đang                     đoàn kết - bình đẳng - đổi mới - phát triển
Hoạt động Hội
Các cấp hội phụ nữ: Đoàn kết, phấn đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội phụ nữ các cấp

Ngày cập nhật: 19/10/2021

   

Trong suốt chiều dài lịch sử đất nước, thời kỳ nào và ở đâu cũng in đậm dấu ấn về những cống hiến to lớn của phụ nữ Việt Nam góp sức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ngay từ những ngày đầu thành lập, Đảng ta đã xác định vai trò của các lực lượng công nhân, nông dân, thanh niên, phụ nữ. Tại Đại hội lần thứ nhất, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành Nghị quyết về vận động phụ nữ. Nghị quyết đã xác định: “...Đảng phải tổ chức ra các đoàn thể phụ nữ, phụ nữ hiệp hội mục đích là mưu quyền cho phụ nữ, làm cho phụ nữ triệt để giải phóng”. Đặc biệt, Trung ương Đảng trực tiếp đề ra Điều lệ Phụ nữ Liên hiệp Hội. Với tính chất quan trọng như vậy, Nghị quyết Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ nhất tháng 10/1930 đã đánh dấu quá trình hình thành tổ chức hội đầu tiên của phong trào phụ nữ dưới sự lãnh đạo của Đảng. 

Trải qua 91 năm xây dựng và phát triển, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam ngày càng khẳng định vai trò, vị thế của mình trong hệ thống chính trị, thực hiện ngày càng tốt hơn chức năng đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp phụ nữ, tham gia xây dựng Đảng, tham gia quản lý nhà nước, vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới, đóng góp to lớn vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Cùng với sự trưởng thành và phát triển của tổ chức Hội LHPN Việt Nam, Hội LHPN tỉnh Thái Bình được thành lập và ngày càng được củng cố, phát triển vững mạnh; đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức hội trong các giai đoạn lịch sử cách mạng và đã ghi dấu những mốc son góp phần tô thắm thêm trang sử vẻ vang của Hội LHPN Việt Nam và quê hương Thái Bình anh hùng.

Trải qua 16 nhiệm kỳ Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Thái Bình, mỗi nhiệm kỳ đều để lại dấu ấn đậm nét về thành tựu đạt được trong các phong trào thi đua, hoạt động hội. Nhiệm kỳ 2016 - 2021, Hội LHPN tỉnh Thái Bình đã kế thừa, phát huy những giá trị của lịch sử; kết hợp với sự đổi mới, năng động, sáng tạo, bám sát nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương; nhận diện những vấn đề thiết thân, quyền làm chủ của phụ nữ để tổ chức các hoạt động. Với phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, cuộc vận động “Rèn luyện phẩm chất đạo đức: tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”... đã tạo nên hiệu ứng, sự lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội. Đặc biệt, cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” đã tạo nên “thương hiệu” của hoạt động hội trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, hội LHPN cấp xã đã có 1.979 công trình, phần việc tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Công tác tuyên truyền, giáo dục được đổi mới cả về nội dung và hình thức đã góp phần quan trọng hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, xây dựng gia đình hạnh phúc. Các cấp hội đã vận động, hỗ trợ hội viên, phụ nữ tham gia phát triển kinh tế; tín chấp cho 55.000 gia đình vay với dư nợ 2.400 tỷ đồng; đã giúp 2.444 hộ thoát nghèo; thành lập 12 hợp tác xã, 31 tổ hợp tác có phụ nữ tham gia quản lý. Hàng năm, các cấp hội đã chủ trì, phối hợp giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật liên quan đến phụ nữ và bình đẳng giới. Hội đã tích cực tham mưu cho Đảng về công tác cán bộ nữ và chú trọng thu hút, tập hợp các tầng lớp phụ nữ vào tổ chức hội, tham gia hoạt động hội.

Nhiệm kỳ 2021 - 2026, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh có nhiều thuận lợi song cũng còn không ít khó khăn, thách thức, tác động đến hoạt động hội và phong trào phụ nữ. Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Thái Bình lần thứ XVI với phương châm: Đoàn kết - Bình đẳng - Đổi mới - Phát triển đã phát động 2 phong trào thi đua: “Xây dựng người phụ nữ Thái Bình thời đại mới” và “Phụ nữ vun đắp giá trị gia đình Việt Nam”; tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; 3 nhiệm vụ trọng tâm là: “Hỗ trợ phụ nữ phát triển, hội nhập và vun đắp giá trị gia đình Việt Nam”, “Tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới” và “Xây dựng tổ chức hội vững mạnh, hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả”; 3 khâu đột phá là: “Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động hội”, “Đồng hành xây dựng chi hội, tổ phụ nữ vững mạnh” và “Hỗ trợ phụ nữ sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ”.

Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Thái Bình lần thứ XVI, thời gian tới, các cấp hội phụ nữ tập trung tổ chức tuyên truyền, học tập, quán triệt đến toàn thể cán bộ, hội viên, phụ nữ về Nghị quyết Đại hội; xây dựng và triển khai chương trình hoạt động toàn khóa thực hiện Nghị quyết Đại hội, các phong trào thi đua, các cuộc vận động, các nhiệm vụ công tác trọng tâm; tiếp tục triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, các đề án của Chính phủ, của Hội LHPN Việt Nam, các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, các chương trình phối hợp giữa hội LHPN với các ngành.

Mỗi cán bộ, hội viên, phụ nữ trong tỉnh cần thực hiện nghiêm các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, các quy định của tỉnh; hưởng ứng các phong trào thi đua, các cuộc vận động. Tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; rèn luyện các phẩm chất đạo đức “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”; học tập, nghiên cứu, nâng cao kiến thức, kỹ năng, trình độ đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế số, kinh tế tri thức. Phát huy nội lực, chủ động, sáng tạo trong sản xuất, kinh doanh; tích cực tham gia thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương... Gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống; tham gia phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao; xây dựng “gia đình 5 không, 3 sạch”, “gia đình 5 có, 3 sạch” gắn với xây dựng gia đình văn hóa.

Kỷ niệm 91 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam, các cấp hội phụ nữ Thái Bình tiếp tục phát huy cao độ truyền thống vẻ vang, nêu cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội phụ nữ các cấp, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh xây dựng quê hương Thái Bình ngày thêm giàu đẹp, văn minh.

Đồng chí Nguyễn Thị Phượng

Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Thái Bình

 

CÁC TIN BÀI KHÁC

 
Phụ nữ Thái Bình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
  • Nguyễn Thị Mận xã Vũ Vân - Vũ Thư được phong tặng Anh hùng Lao động khi vừa tròn 20 tuổi, chị đã có nhiều sáng kiến cải kiến kỹ thuật vận chuyển đất bằng xe cút kít, cầu lao... đưa năng suất lao động vượt từ 300 - 450%.
  • Nguyễn Thị Chiên (sinh 1930), quê ở Tán Thuật, Kiến Xương, nữ anh hùng đầu tiên của quân đội Nhân dân Việt Nam.Trong kháng chiến chống Pháp, chị đã chỉ huy đội nữ du kích Tán Thuật, chị tay không bắt giặc trên đường 39.
  • Nguyễn Thị Lộ (thế kỷ XV) quê ở làng Hải Hồ (Tân Lễ, Hưng Hà) người phụ nữ nhân từ, tài sắc, cùng chồng là Nguyễn Trãi giúp vua Lê Thái Tông trị vì đất nước, truyền dạy nghi thức triều đình.
  • Trần Thị Dung (?-1259) quê làng Phù Ngự (nay thuộc Liên Hiệp - Hưng Hà), người phụ nữ tài sắc vẹn toàn đã cùng với Thái sư Trần Thủ Độ tạo ra sự chuyển giao quyền lực từ triều đình nhà Lý suy tàn sang vương triều nhà Trần cường thịnh.
  • Từ năm 40 đầu công nguyên, nữ tướng Vũ Thị Thục đã chọn vùng đất Tiên La (Đoan Hùng - Hưng Hà) Thái Bình để dấy binh khởi nghĩa dưới cờ Hai Bà Trưng đánh đuổi quân Đông Hán được phong hàm "Đông Nhung đại tướng quân".
  • LIÊN KẾT WEBSITE