phụ nữ thái bình tự tin - tự trọng - trung hậu - đảm đang                     đoàn kết - bình đẳng - đổi mới - phát triển
Hoạt động Hội
Một số kết quả nổi bật sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp

Ngày cập nhật: 02/08/2023

    Nửa nhiệm kỳ qua, Hội LHPN tỉnh đã bám sát chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX để chỉ đạo các cấp Hội tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ của Hội, nhiệm vụ chính trị của địa phương dựa trên điều kiện thực tiễn và nhu cầu, nguyện vọng của cán bộ, hội viên, phụ nữ. Qua đó, vai trò, vị trí của tổ chức Hội ngày càng được khẳng định trong hệ thống chính trị, được cấp uỷ, chính quyền ghi nhận và đánh giá cao.

MỘT SỐ KẾT QUẢ NỔI BẬT

I. Trong tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị

Các cấp Hội tham gia có trách nhiệm vào cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; tham mưu, giới thiệu với cơ quan có thẩm quyền về nguồn nhân sự là phụ nữ tiêu biểu tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp; Cán bộ Hội các cấp tham gia tích cực, trách nhiệm trong các tổ chức bầu cử của địa phương; tuyên truyền, vận động cử tri nữ và nhân dân đi bầu cử… Hội LHPN tỉnh đã tổ chức tập huấn cho 875 nữ ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026; tổ chức giám sát những nội dung liên quan đến ứng cử viên là nữ được quy định trong Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân... Qua đó đã góp phần đưa tỷ lệ nữ đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tăng cao so với các nhiệm kỳ trước.

Hội LHPN tỉnh, các huyện, thành phố và cơ sở tích cực tham mưu, đề xuất với Tỉnh ủy, các huyện uỷ, thành ủy; Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ các cấp đẩy mạnh việc thực hiện công tác phụ nữ trong tình hình mới, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương; tích cực phát hiện, giới thiệu các nữ quần chúng ưu tú cho Đảng để bồi dưỡng, kết nạp. Từ năm 2021 đến nay, các cơ sở Hội đã giới thiệu với Đảng kết nạp 1.118 nữ đảng viên.

Trong nửa đầu nhiệm kỳ, Hội LHPN tỉnh đã chủ trì giám sát 04 nội dung về: việc thực hiện Nghị định 56/2012/NĐ-CP, ngày 16/7/2012 của Chính phủ về quy định trách nhiệm của các bộ, ngành, ủy ban nhân dân các cấp trong việc đảm bảo cho các cấp Hội LHPN Việt Nam tham gia quản lý Nhà nước; việc thực hiện Khoản 1, khoản 3 Điều 8 và Khoản 1, Khoản 2 Điều 9 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; việc thực hiện một số quy định của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 20/01/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới.

Bên cạnh đó, các cấp Hội chủ động tham gia đóng góp vào dự thảo các Nghị quyết, Chỉ thị Quyết định, Quy chế, Quy định của Đảng; dự thảo chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia đóng góp ý kiến và phản biện vào các dự thảo văn bản của các ngành. Các cấp Hội tích cực tham gia các cuộc họp của UBND và các cơ quan quản lý nhà nước các cấp để thảo luận xây dựng, sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội theo quy định của pháp luật. Năm 2022, Hội LHPN tỉnh tổ chức Hội nghị đối thoại chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn với lãnh đạo UBND huyện Vũ Thư, lãnh đạo Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Thái Bình. Hội LHPN huyện, thành phố và cơ sở phối hợp tổ chức hội nghị đối thoại với cấp ủy, chính quyền địa phương; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và ý kiến, kiến nghị, đề xuất của cán bộ, hội viên, phụ nữ... tổng hợp phản ánh với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, HĐND, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trước các kỳ họp Quốc hội, kỳ họp HĐND. Ngoài ra, công tác tham mưu đề xuất chính sách, đề án cũng đã có bước chuyển tích cực. Hội LHPN tỉnh tham mưu Thường trực tỉnh Thái Bình phê duyệt 02 Đề án: Đề án Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cấp Hội LHPN tỉnh Thái Bình, giai đoạn 2021-2026; Đề án Vận động, hỗ trợ phụ nữ xây dựng “Gia đình 5 có, 3 sạch” góp phần tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, giai đoạn 2021-2030.

Việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong các cấp Hội được thực hiện nghiêm túc trong tất cả các khâu, các lĩnh vực hoạt động. Phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của đảng viên, người đứng đầu mỗi tổ chức, mỗi bộ phận; kỷ cương, kỷ luật được tăng cường, nội bộ đoàn kết, đồng thuận, thống nhất cao trong thực hiện nhiệm vụ. Cùng với đội ngũ cán bộ, hội viên, các tầng lớp phụ nữ đã phát huy quyền làm chủ trong tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động của các cấp Hội và địa phương phát động; góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế, văn hoá-xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh.

II. Phát huy thế mạnh của phụ nữ trong công tác phát triển văn hóa – xã hội

Hàng năm, 100% cơ sở Hội tổ chức được ít nhất 02 hoạt động tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống, nâng cao kiến thức, kỹ năng cho phụ nữ thông qua các hoạt động: Tổ chức lớp chuyên đề; tập huấn; sinh hoạt, giao lưu các câu lạc bộ phụ nữ, mô hình phụ nữ; tổ chức các hoạt động tham quan, về nguồn; tham gia hội thi, cuộc thi... với nội dung về Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, kiến thức xây dựng gia đình hạnh phúc, phòng chống bạo lực gia đình, phòng chống xâm hại trẻ em, chăm sóc sức khỏe, vệ sinh môi trường, phòng chống tội phạm, TNXH, vệ sinh an toàn thực phẩm, hôn nhân gia đình; thăm các di tích, chứng tích lịch sử, văn hóa của địa phương, của đất nước...

Các cấp Hội tiếp tục triển khai Đề án “Xây dựng con người phát triển toàn diện về trí tuệ, tư tưởng, đạo đức và thể chất, đáp ứng yêu cầu CNH-HĐH đất nước giai đoạn 2015-2020 và tầm nhìn 2030 của tỉnh Thái Bình”; đồng thời đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, "Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới", cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch", "5 có, 3 sạch”, "Rèn luyện phẩm chất đạo đức: tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang" gắn với "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" và các phong trào thi đua do Trung ương, tỉnh phát động.

Trong công cuộc xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; triển khai thực hiện Hướng dẫn số 02/HD-ĐCT, ngày 06/7/2022 của Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam về thực hiện các nội dung thành phần thuộc Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới do Hội LHPN Việt Nam được phân công chủ trì, giai đoạn 2021-2025; Hội LHPN tỉnh đã chỉ đạo các cấp Hội thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” và “Gia đình 5 có, 3 sạch”. Trong 03 năm (2020 - 2022), 260/260 cơ sở Hội đã đăng ký, thực hiện thành công 2.152 công trình, phần việc tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; đã giúp được trên 10.000 hộ gia đình đạt tiêu chí “5 không, 3 sạch” hoặc “5 có, 3 sạch”. Hội LHPN tỉnh chỉ đạo xây dựng 8 mô hình điểm thực hiện Đề án “Xây dựng gia đình 5 có 3 sạch” góp phần tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2022-2030”; xây dựng 17 mô hình “Phụ nữ thực hiện thu gom, phân loại và xử lý rác thải tại hộ gia đình” với 850 thành viên tham gia và đã tổ chức hướng dẫn cách phân loại và xử lý rác thải tại gia đình, phát 1.872 thùng rác và men vi sinh cho 100% thành viên mô hình. 200 cơ sở Hội đã xây dựng được 606 mô hình “Biến rác thải thành tiền” với số tiền thu được gần 1,2 tỷ đồng. Ngoài ra, các cấp Hội đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ và cộng đồng tích cực tham gia bảo vệ môi trường như: tích cực tham gia tổng vệ sinh môi trường, đường làng ngõ xóm; thực hiện phân loại rác thải tại nguồn; hạn chế sử dụng túi nilon; nói không với rác thải nhựa; xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình đường hoa nông thôn mới, cánh đồng sạch, chợ sạch nông thôn…

Hội LHPN các cấp tiếp tục thực hiện Đề án “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ” giai đoạn 2017- 2027 thông qua các lớp tập huấn về công tác gia đình; các hoạt động vào những sự kiện: tháng hành động phòng chống bạo lực gia đình; ngày Gia đình Việt Nam, ngày Quốc tế hạnh phúc,... và chương trình phối hợp với các sở, ngành, đơn vị gồm những chuyên đề về chăm sóc sức khỏe, phòng chống bạo lực gia đình; phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, phòng chống tai nạn thương tích, an toàn giao thông; chuyển giao khoa học kỹ thuật cho hàng trăm ngàn lượt cán bộ, hội viên, phụ nữ.

100% Hội phụ nữ cơ sở đã thực hiện hiệu quả việc duy trì ít nhất một loại hình văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao để vận động hội viên, phụ nữ tham gia. Hàng trăm câu lạc bộ Dân vũ, Khiêu vũ, Yoga, Aerobic đã được thành lập và hoạt động sôi nổi, thu hút đông đảo phụ nữ tham gia sinh hoạt, giúp chị em nâng cao sức khỏe và gìn giữ vẻ đẹp của mình. Năm 2023, Hội LHPN tỉnh tham gia Hội thi Dân vũ và Thể dục thể thao Phụ nữ toàn quốc năm 2023 do Hội LHPN Việt Nam tổ chức và giành được giải nhì.

Bên cạnh các hoạt động phát triển văn hóa – xã hội, Hội LHPN các cấp còn chủ động, tích cực đẩy mạnh các hoạt động nhân đạo từ thiện, hỗ trợ chăm lo cho phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn: xây dựng, sửa chữa 59 mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo trị giá 2 tỷ 927 triệu đồng; đẩy mạnh các hoạt động tương thân tương ái, đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo từ thiện với số tiền trên 7 tỷ đồng. Duy trì các mô hình: Hũ gạo tình thương, Cặp lá yêu thương, Tiếp sức đến trường, Tặng chăn ấm, Nuôi heo khuyến học, Nồi cháo nghĩa tình, “Tiết kiệm mua thẻ bảo hiểm y tế, bảo hiểm thân thể”…; tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện, bảo hiểm thân thể. Thực hiện Chương trình “Mẹ đỡ đầu”, các cấp Hội đã hướng dẫn, tuyên truyền, vận động các tập thể, cá nhân, cán bộ, hội viên, phụ nữ nhận đỡ đầu 621 trẻ em mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng số tiền đã hỗ trợ là 1 tỷ 742 triệu đồng.

Thực hiện Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn 2022-2025 do TW Hội LHPN Việt Nam phối hợp với Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phát động, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thái Bình đã xây dựng kế hoạch đồng hành cùng phụ nữ 02 xã (gồm: xã Tung Chung Phố và xã Tả Ngải Chồ, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai). Tuyên truyền, vận động các cấp Hội phụ nữ, các doanh nghiệp, các đơn vị và cán bộ Hội các cấp ủng hộ để tặng quà cho Hội LHPN 2 xã (máy tính bàn, tủ sách, loa kéo di động), tặng quà cho phụ nữ nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn…

Trong công tác phòng, chống đại dịch Covid-19, Hội LHPN tỉnh, các huyện, thành phố xây dựng nhiều văn bản triển khai, hướng dẫn Hội phụ nữ cơ sở tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, hội viên phụ nữ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; thực hiện nghiêm các Chỉ thị, công văn của TW, của tỉnh về phòng chống dịch Covid-19. Cán bộ Hội cơ sở tích cực tham gia công tác hỗ trợ công tác phòng chống dịch như: tuyên truyền, vận động người dân tiêm phòng vắc xin, tham gia lấy mẫu test nhanh, tham gia các tổ Covid cộng đồng hỗ trợ các gia đình F0 đảm bảo đủ nguồn nhu yếu phầm cần thiết trong thời gian điều trị, cách ly; cấy lúa, thu hoạch hoa màu giúp gia đình đang cách ly y tế; tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ và người dân, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh ủng hộ các địa phương bị phong tỏa, các khu cách ly tập trung với số tiền hàng tỷ đồng.

III. Tích cực tham gia phát triển kinh tế

Thực hiện Đề án Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2020-2025; Hội LHPN tỉnh, các huyện, thành phố chỉ đạo thành lập, duy trì hoạt động của 12 Hợp tác xã và 49 Tổ hợp tác do phụ nữ tham gia quản lý. Đồng thời, Hội LHPN tỉnh tổ chức các lớp tập huấn cho cán bộ hội viên và các tầng lớp phụ nữ kiến thức về thương mại điện tử cho phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh và hỗ trợ phụ nữ sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ, đảm bảo về chất lượng và giá cả. Các cơ sở Hội phối hợp với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất để dạy nghề, giới thiệu việc làm, tạo việc làm cho 8.173 phụ nữ. Tổ chức các hoạt động giúp đỡ phụ nữ nghèo phát triển kinh tế; duy trì các mô hình giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ. Trong 02 năm (2021, 2022), đã giúp 1.388 hộ do phụ nữ làm chủ thoát nghèo, cận nghèo.

Bên cạnh đó, các nguồn vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Quỹ Hỗ trợ phụ nữ tỉnh Thái Bình thuộc Hội LHPN tỉnh, Quỹ TYM chi nhánh Thái Bình được các cấp Hội quản lý, sử dụng hiệu quả, an toàn.

IV. Công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế

Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh xây dựng kế hoạch học tập, tuyên truyền và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 05/01/2022 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới; triển khai thực hiện quyết số 18/NQ-BCH ngày 08/01/2021 của Ban Chấp hành Hội LHPN Việt Nam về hỗ trợ phụ nữ hội nhập quốc tế đến năm 2030. Tổ chức hội nghị tập huấn cho 100% cán bộ Hội chuyên trách các cấp về công tác đối ngoại, thông tin về một số nét về quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam với Trung Quốc, Lào và Campuchia; Một số kiến thức về lễ tân ngoại giao. Chỉ đạo các cấp Hội tăng cường công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước. Tuyên truyền, vận động phụ nữ luôn nêu cao tinh thần cảnh giác trước âm mưu diễn biến hoà bình của các thế lực thù địch, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia. Năm 2022, Hội LHPN tỉnh chủ trì, phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh, Trường Đại học Y Dược Thái Bình tổ chức Gặp mặt, giao lưu với 300 nữ sinh viên Việt Nam, Lào, Campuchia đang học tập tại Trường Đại học Y dược Thái Bình; tặng quà cho 15 sinh viên Việt Nam, Lào, Campuchia có hoàn cảnh khó khăn, tiêu biểu trị giá 16 triệu đồng.

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ THỜI GIAN TỚI

1. Thường xuyên rà soát, bổ sung Chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp cho phù hợp với nhiệm vụ công tác Hội, nhiệm vụ chính trị địa phương.

2. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của Hội gắn với thực hiện Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phong trào dân vận khéo; cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, phong trào cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới...

3. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục phụ nữ; đổi mới nội dung, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, vận động phù hợp với từng đối tượng, nhu cầu của phụ nữ; giáo dục, hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện.

Vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ học tập và thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương. Chủ động nắm bắt, phản ánh kịp thời diễn biễn tư tưởng của cán bộ, hội viên phụ nữ và dư luận xã hội trong Nhân dân với cấp ủy Đảng và Hội phụ nữ cấp trên; phối hợp với các ngành tham gia giải quyết những khó khăn, vướng mắc tại cơ sở.

4. Tiếp tục thực hiện các Đề án của Chính phủ, của Tỉnh, các chương trình phối hợp với các ban, ngành, đơn vị liên quan. Tổ chức các hoạt động xây dựng gia đình hạnh phúc, làm tốt công tác nhân đạo, từ thiện, quan tâm phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; đa dạng hóa các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, phụ nữ khởi nghiệp; hỗ trợ thành lập và duy trì, phát triển Hợp tác xã/ tổ hợp tác do phụ nữ tham gia quản lý; mở rộng khai thác, quản lý, sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn vay hỗ trợ phụ nữ sản xuất, kinh doanh; xây dựng các mô hình sản xuất sạch, thực phẩm an toàn.

5. Chú trọng công tác phát triển tổ chức Hội vững mạnh. Đổi mới nội dung phương thức hoạt động của hội, tập trung hướng về cơ sở, chăm lo quyền lợi hợp pháp và chính đáng của hội viên, phụ nữ nhằm thu hút, tập hợp ngày càng đông đảo phụ nữ vào tổ chức Hội. Tăng cường công tác kiểm tra, kịp thời khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích trong công tác Hội.

6. Tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền các đoàn thể trong sạch vững mạnh. Phát hiện cán bộ, hội viên ưu tú giới thiệu cho Đảng bồi dưỡng kết nạp. Tham gia giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; thực hiện Pháp lệnh dân chủ ở cơ sở.

Hội LHPN tỉnh Thái Bình
 
Phụ nữ Thái Bình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
  • Nguyễn Thị Mận xã Vũ Vân - Vũ Thư được phong tặng Anh hùng Lao động khi vừa tròn 20 tuổi, chị đã có nhiều sáng kiến cải kiến kỹ thuật vận chuyển đất bằng xe cút kít, cầu lao... đưa năng suất lao động vượt từ 300 - 450%.
  • Nguyễn Thị Chiên (sinh 1930), quê ở Tán Thuật, Kiến Xương, nữ anh hùng đầu tiên của quân đội Nhân dân Việt Nam.Trong kháng chiến chống Pháp, chị đã chỉ huy đội nữ du kích Tán Thuật, chị tay không bắt giặc trên đường 39.
  • Nguyễn Thị Lộ (thế kỷ XV) quê ở làng Hải Hồ (Tân Lễ, Hưng Hà) người phụ nữ nhân từ, tài sắc, cùng chồng là Nguyễn Trãi giúp vua Lê Thái Tông trị vì đất nước, truyền dạy nghi thức triều đình.
  • Trần Thị Dung (?-1259) quê làng Phù Ngự (nay thuộc Liên Hiệp - Hưng Hà), người phụ nữ tài sắc vẹn toàn đã cùng với Thái sư Trần Thủ Độ tạo ra sự chuyển giao quyền lực từ triều đình nhà Lý suy tàn sang vương triều nhà Trần cường thịnh.
  • Từ năm 40 đầu công nguyên, nữ tướng Vũ Thị Thục đã chọn vùng đất Tiên La (Đoan Hùng - Hưng Hà) Thái Bình để dấy binh khởi nghĩa dưới cờ Hai Bà Trưng đánh đuổi quân Đông Hán được phong hàm "Đông Nhung đại tướng quân".
  • LIÊN KẾT WEBSITE